Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko

GK-OŚ.6220.4.2017.AG Drawsko, dnia 25 maja 2017r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 25 maja 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.„Budowa farmy fotowoltaicznej...

25-05-2017 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook